e-sklep

Znajdź hak holowniczy:Najbliższy wolny termin montażu haka holowniczego:

Sroda
7 Sierpnia 2024

Nasze realizacje:

Logo tpay.com

Bezpieczne płatności:

Logo tpay.com

Regulamin

Sklep Internetowy działający pod adresem www.medcar.pl, prowadzony jest przez firmę "Medcar Jan Kreft" z siedzibą w Gdańsku, ul. Trakt Św. Wojciecha 55, NIP: 583-102-23-08. Regon: 190508580. Adres e-mail: medcar@medcar.pl. Tel. (058) 309 05 61.

 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i fizycznych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Produkty oferowane w sklepie internetowym posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Okres gwarancji jest podany w opisie produktu, wynosi od 12 do 24 miesięcy i jest liczony od dnia odbioru produktu przez klienta. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest karta gwarancyjna oraz dowód zakupu: paragon lub faktura VAT.
 3. Zamówienia można składać:
  • poprzez witrynę internetową za pomocą formularza zamówień.
  • telefonicznie pod numerem: (058) 309 05 61. W przypadku kontaktu telefonicznego opłata konsumenta z Polski za połączenie z numerem sprzedającego dla klientów z Polski odpowiada opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta klient.
 4. Usługi oferowane przez Sklep Internetowy realizowane są wyłącznie w siedzibie firmy Medcar.
 5. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
 6. Zawarcie umowy sprzedaży i realizacja zamówienia rozpoczyna się, gdy na koncie e-sklepu zostanie zaksięgowana przedpłata, o czym Kupujący jest niezwłocznie informowany w wiadomości e-mail. W załączniku tej wiadomości dostarczony jest również regulamin wraz z informacją dotyczącą korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy w formie pliku pdf.
 7. Końcowy termin realizacji zamówienia określa Kupujący podczas wypełniania formularza na stronie produktu. Formularz automatycznie generuje wolne terminy.
 8. W celu realizacji zamówienia Kupujący zobowiązany jest dostarczyć samochód do siedziby firmy Medcar w terminie wybranym przez siebie podczas wypełniania formularza na stronie produktu.
 9. Dostarczenie samochodu przez Kupującego do siedziby firmy Medcar jest warunkiem dokończenia realizacji zamówienia. Przewidywany czas konieczności pozostawienia samochodu w warsztacie podawany jest w opisie produktu na stronie e-sklepu i maksymalnie może się wydłużyć do 2 dni roboczych.
 10. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie firmy Medcar lub jej dostawców Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane w innym terminie czy anulowane.
 11. Anulowanie zamówienia z przyczyn leżących po stronie firmy Medcar jest równoznaczne ze zwrotem Kupującemu równowartości wpłaconych przedpłat dotyczących danego zamówienia.
 12. Każdy klient sklepu, będący jednocześnie konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni (art. 28 ustawy o prawach konsumenta). W takim przypadku nastąpi zwrot wartości przedpłat złożonego zamówienia. Aby tego dokonać klient jest zobowiązany:
  • przesłać na adres firmy Medcar, listownie bądź na e-mail, oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawierające numer zamówienia oraz numer konta, na które ma być dokonany zwrot wartości przedpłat.
  • w zależności od etapu realizacji zamówienia, pokryć wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu, do których zalicza się koszt zrealizowanych usług w momencie otrzymania decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy, w tym koszt montażu i demontażu produktów wymienionych w zamówieniu wg cennika usług dostępnego na stronie www.medcar.pl (http://medcar.pl/?cennik-usług,41).
  • dokonać zwrotu produktu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 13. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 14. Za zamówione produkty i usługi Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
  • płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności, na stronie medcar.pl, w wysokości 10% wartości zamówienia, pozostała część po realizacji zamówienia w siedzibie firmy gotówką lub kartą płatniczą,
  • płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności, na stronie medcar.pl, w wysokości 20% wartości zamówienia, pozostała część po realizacji zamówienia w siedzibie firmy gotówką lub kartą płatniczą,
  • płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności, na stronie medcar.pl, w wysokości 100% wartości zamówienia.
  • płatność przelewem na rachunek bankowy: BS Sztum O/Gdańsk 86 8309 0000 0084 9234 3000 0010.
 15. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie do 3 dni przed datą realizacji usługi wskazaną przez klienta podczas wypełniania formularza zamówienia na stronie medcar.pl, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie zamówienia.
 16. Umowa sprzedaży produktów i usług zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 17. Wszelkie spory wynikłe z umów sprzedaży między sklepem, a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Rozstrzyganie sporów:
  • Ewentualne spory powstałe pomiędzy usługodawcą, a usługobiorcą (klientem) będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  • Ewentualne spory powstałe pomiędzy usługodawcą, a usługobiorcą (klientem) niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę usługodawcy.
 18. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „Medcar”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych e-sklepu Medcar.